czwartek, 18 grudnia 2014

Sprzedaż w Internecie - Obowiązki sprzedawcy wobec konsumentów


Obrót sprzedaży internetowych wzrasta z roku na rok. Internet jest nową żyłą handlu. A może zostanie już wkrótce jego aortą. Przedsiębiorstwa łączą się w sieci z partnerami, klientami i swoimi zagranicznymi siedzibami na całym świecie. Zakupując towary w Internecie zyskuje się większy wybór, konkurencyjne ceny, możliwość zakupu na całym świecie przez całą dobę.

Aby zaistnieć na rynku sprzedawca właściwie musi już proponować swoje usługi i towary online. Zyskuje przez to jeszcze dodatkowy atut: ograniczone koszty, oszczędzając szczególnie na kosztach lokalu.

Szczególnie popularnym rynkiem zbytu są takie platformy jak E-Bay czy Amazon. Tutaj sprzedaż wydaje się niezmiernie prosta. Jednak samo założenie konta nie wystarczy. Sprzedając na terenie Unii Europejskiej przyjmujemy na siebie obowiązki jakie narzuca na sprzedawców dyrektywa dotycząca praw konsumentów. Na jej podstawie dopasowane zostały przepisy dotyczące umowy na odległość w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB), które z dniem 13.06.2014 r. otrzymały nowy „szlif”.

Umowa na odległość

Kiedy mówimy o umowie na odległość (Fernabsatzvertrag)? Umowy zawierane na odległość są umowami, w których przedsiębiorca lub jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu oraz konsument do prowadzenia negocjacji oraz do zawarcia umowy posługują się wyłącznie środkami komunikacji na odległość np. listownie, za pomocą katalogów, telefonicznie, poprzez E-Mail bądź SMS itp. (§§ 312 c I,II BGB). Do umowy musi dojść w ramach w tym celu zorganizowanego systemu zbytu na odległość.

Należy zwrócić uwagę, że umowa i związane z nimi obowiązki dotyczą tylko umowy zawieranej między przedsiębiorcą jako sprzedawcą oraz konsumentem jako kupującym.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy

Konto na E-Bay oraz opis produktu nie wystarczą. Dlaczego? Sprzedawca w Internecie ma obowiązek udzielenia kupującemu konsumentowi licznych informacji wyszczególnionych w §312 d BGB, Art. 246a, 246b EGBGB. Przede wszystkim sprzedawca musi podać swoje pełne dane tj. firmę, adres siedziby, dane kontaktowe. Dodatkowo powinien odpowiednio poinformować o sprzedawanym produkcie, podając istotne jego cechy, pełną cenę wraz z podatkiem VAT. Jednocześnie musi wskazać na wszystkie koszty związane z zakupem jak np. koszty przesyłki czy transportu, wymienić warunki zapłaty, dostawy, termin dostawy oraz wskazać na rękojmię za wady rzeczy zakupionych. O czym sprzedawca definitywnie nie powinien zapominać: informacja o konsumenckim prawie do odstąpienia od umowy. Tutaj przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania na takie prawo, podać jego warunki, terminy, sposób i procedurę wykorzystania tego prawa przez konsumenta. Sprzedawca powinien tutaj zamieścić również wzór odstąpienia od umowy, który znajdzie w załączniku 2 do ustawy EGBGB:


Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
_________

(*) Unzutreffendes streichen.
[1] Anl. 2 neu gef. mWv 13. 6. 2014 durch G v. 20. 9. 2013 (BGBl. I S. 3642)
[2] Im BGBl. I sind die hier in eckigen Klammern wiedergegebenen Bezugnahmen auf die Gestaltungshinweise als geschlossene Kästchen dargestellt.

Dodatkowo przedsiębiorca musi wskazać, kto ponosi koszty przesyłki w sytuacji odstąpienia od umowy.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Sprzedawca powinien jak najszybciej udostępnić kupującemu treść zawartej umowy bądź potwierdzenie zawarcia takiej umowy na trwałym nośniku danych, najpóźniej w momencie otrzymania towaru.

Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy

W celu ochrony konsumentów przed pochopnym zawarciem umowy, europejski ustawodawca wprowadził możliwość do odstąpienia od umowy bez konsekwencji dla konsumenta. Szczególnie w sytuacji zawarcia umowy w domu przy drzwiach, przez telefon bądź Internet konsument daje się ponieść chwili, przekonać sprzedawcy i działa nieprzemyślanie, czego później żałuje. I tutaj znacząca staje się możliwość odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem otrzymania zakupionego towaru. Jeśli jednak sprzedawca nie poinformował konsumenta uprzednio o swoim prawie do odstąpienia od umowy, termin nie rozpoczyna biegu. Wtedy konsument może odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy i 14 dni.

Odstąpienie od umowy również dla Download i App

Najbardziej znaczącą zmianą wprowadzoną przez reformę w roku 2014 zapewne jest wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy przy sprzedaży produktu w formie Download oraz App. W związku z aktualną możliwością zakupu książek, muzyki, programów itp. digitalnie powstał dla ustawodawcy problem związany z prawem odstąpienia od umowy. Dlaczego? Gdyby kupującemu umożliwić odstąpienie od umowy mógłby on zakupić ebook’a ściągnąć zawartość po czym odstąpić od umowy bez zobowiązania do zapłaty. W tych sytuacjach ustawa od czerwca tego roku wprawdzie przewiduje prawo do odstąpienia od umowy, ale w nieco okrojonej wersji. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w momencie kiedy sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia (udostępnienie pliku) po tym jak konsument jednoznacznie wyraził na to zgodę i jednocześnie potwierdził znajomość utraty prawa do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

W ten sposób ustawodawca rozwiązał problem związany z zakupem digitalnych produktów, tworząc niestety jednocześnie kolejne formalne obowiązki dla sprzedawcy.

Konsekwencje zaniechania obowiązków

Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków zasadniczo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Co to oznacza? Przede wszystkim daje to możliwość konkurencji do wezwania do zaniechania. Często konkurenci wynajmują w tym celu kancelarie adwokackie, co powoduje koszty, które zwrócić winien przedsiębiorca nie wypełniający obowiązku. Taki przedsiębiorca zobowiązany jest do podpisania deklaracji o zobowiązaniu się do zaniechania pod groźbą kary pieniężnej. Jak widać niedopilnowanie obowiązków informacyjnych się nie opłaca, a na straży praw konsumenta stoją sami przedsiębiorcy – konkurenci.

For our foreign clients here a summary of the press release in English and German: 

Fernabsatzrecht – Pflichten des Verkäufers bei Fernabsatzverträgen. Der Umsätze der Online- Verkäufe steigen rasant. Das Internet ist eine pulsierende Ader des Handels. Bald vielleicht sogar die Hauptschlagader. Die Unternehmer vernetzen sich im Internet mit Handelspartnern, Kunden, ausländischen Niederlassungen. Der Warenkauf im Internet ermöglicht eine größere Auswahl, konkurrenzfähige Preise und die Möglichkeit des Einkaufs auf der ganzen Welt rund um die Uhr. Der Verkäufer muss dabei immer an seine Pflichten gegenüber den Verbrauchern denken. Hierzu gehören vor allem umfangreiche Informationspflichten zum Widerrufsrecht, die Pflicht zur Vorlegung des Muster-Widerrufsformulars, Aufklarung über die Widerrufsfrist, und weitere. Die Reform des Fernabsatzrechts im Jahr 2014 brachte eine interessante Neuregelung: nunmehr unterliegen auch Verträge über den Kauf von digitalen Waren (Ebook, Audiobook, App ua.) dem Widerrufsrecht. Natürlich eingeschränkt: fängt der Verkäufer an den Vertrag zu realisieren und hat der Verbraucher hierzu seine Zustimmung erteilt, verliert der Verbraucher das Widerrufsrecht (wenn er zuvor bestätigt dies gewusst zu haben).

Obligations of the seller in distance contracts. 

The turnover of online sales is rising rapidly. The Internet is an artery of trade. Soon, perhaps even the aorta. The entrepreneur networks in the Internet with trading partners and customers. The purchase of goods on the Internet allows a greater selection, competitive prices and the possibility of purchasing around the world around the clock. The seller always has to think of his duties towards consumers. These mainly include extensive disclosure requirements about the consumer right to cancel the contract, like the duty to present a pattern cancelation statement, elucidation about the cancelation period, and more. The reform of the distance selling law in 2014 brought an interesting new rule: now also the purchase of digital goods (Ebook, Audio Book, App and others.) includes the right to cancel the contract. The right is of course, restricted: When the seller starts to fulfil the contract and the consumer has given his consent, the consumer loses the right to cancel (if he previously confirmed to have known this).

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678

Autor:
 Patrycja Mika
Patrycja Mika

Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: Adwokat Patrycja Mika jest partnerką kooperacyjną kancelarii prawniczej „Dr Schulte i prawnicy”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz