piątek, 15 lutego 2013

Określenie beneficjenta rzeczywistego - obowiązki prawne instytucji obowiązanych.


Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

Przedsiębiorstwa, jako instytucje obowiązane podlegające ustawie o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz), zobowiązane są do przestrzegania, w niektórych sytuacjach licznych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku staranności. Te ostatnie dzielą się na uproszczone, ogólne i wzmożone. Ich podział wiążę się w gruncie rzeczy z ryzykiem prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Konkretnie znaczy to, że ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wpływa na zakres obowiązków przedsiębiorstwa jako instytucji obowiązanej. W ramach ogólnych obowiązków z § 3 GwG obowiązany musi między innymi określić i zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego transakcji (przepis porównywalny z Art. 8b Nr. 3, 2) ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu). W praktyce jest to zadanie związane z licznymi, przedstawionymi poniżej, trudnościami.


Fot. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M. Radca prawny, adwokat w Berlinie

Zasada wynikająca z prewencyjnego zwalczania prania pieniędzy (Geldwäscheprävention) brzmi:

Know your customer (znaj swojego klienta)

Chodzi o stworzenie możliwie daleko idącej przejrzystości w codziennym obrocie finansowym. Do tego należą, oprócz innych środków bezpieczeństwa finansowego, wynikający z ustawy obowiązek zachowania należytej staranności z § 3 Abs. 2 GwG w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji. Poprzez zapytanie partnera w interesach musi zostać wyjaśnione, czy działa on we własnym imieniu, czy rzeczywistym beneficjentem umowy jest ktoś zupełnie inny, dla którego zawierana jest dana umowa. W tym drugim przypadku należy go zidentyfikować oraz zweryfikować jego tożsamość, w tam należy ustalić struktury własności i zależności klienta.

Przez beneficjenta rzeczywistego (wirtschaftlich Berechtigter) rozumie się:
- osobę fizyczną, która sprawuję bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad klientem, albo ma wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja
- osobę fizyczną z której powodu ma być zawarta i przeprowadzona transakcja
- osobę fizyczną, która jest właścicielem osoby prawnej


Ale co trzeba konkretnie sprawdzać?

Trudniej jest określić beneficjenta rzeczywistego wobec osób prawnych. W takim przypadkach należy sprawdzić, kto stoi za transakcją. Przy tym, poszlaką dla określenia beneficjenta rzeczywistego jest jego stanowisko właściciela danej osoby prawnej. Osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadające prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej są z reguły beneficjentami rzeczywistymi.

Przy wielostopniowej strukturze udziałów należy zidentyfikować te osoby, które kontrolują spółki pośrednie nie włączone bezpośrednio w transakcję. Procentowe prawa głosu w różnych spółkach prowadzących w bezpośredniej linii do ustalenia rzeczywistego beneficjenta są przy tym do siebie dodawane.

Wyjątek od tej reguły stanowią spółki, których papiery wartościowe występują w obrocie zoorganizowanym, tj. są notowane na giełdzie - § 5 Abs.2 GwG, lub podmioty świadczące usługi kredytowe i finansowe.

Ogólnie należy zawsze ustalać osobę fizyczną stojąca w tle transakcji.

Z adwokackiego punktu widzenia doradza się sprawdzać przedsiębiorstwo, z którym prowadzimy kontakty handlowe pod kątem ustawy o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy oraz do spełniania zawartych w niej obowiązków należytej staranności.

Jeśli brakuje w Państwa przedsiębiorstwie wymaganej wiedzy prawnej lub odpowiedniego personelu, doradza się, by ustawowo narzucone obowiązki tzw. należytej staranności przekazać do realizacji specjalistom w celu zapobieganiu uchybieniom oraz związanych z nimi sankcjom prawnym.
Do takich osób trzecich należą niewątpliwie eksperci z kancelarii adwokackiej Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte z Berlina.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:

 Adwokat Dr. Thomas Schulte

Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Rechtsanwalt Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Adwokat Radca Prawny Berlin


sobota, 9 lutego 2013

Postępowanie egzekucyjne w Niemczech.


Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

Niemieckie postępowanie egzekucyjne:

Co mam robić, jeśli komornik puka do moich drzwi?

W ramach przygotowania postępowania upadłościowego, może się zdarzyć, iż wierzyciel będzie próbował przeforsować swoje roszczenia, na które ma już on odpowiedni tytuł wykonawczy (wyrok sądowy lub wykonalny nakaz zapłaty), przeciwko swojemu dłużnikowi poprzez komornika sądowego. Co do zasady, komornik sądowy zgłasza termin swojego przyjścia dłużnikowi wcześniej. Doradza się pokazać (przekazać?) mu wszystkie sprzęty domowe, gdyż z reguły nie mają  one większej wartości lub nie można ich zająć.
Komornik sądowy może domagać się od dłużnika podpisania zapewnienia z mocą przyrzeczenia (eidesstaatlichen Versicherung) o braku jakiegokolwiek majątku.  W razie niezastosowania się do tego polecenia, komornik sądowy może zastosować wobec dłużnika areszt (Ordnungshaft).
Jeśli jednak te dwie główne potrzeby komornika sądowego zostaną zaspokojone, można spokojnie zamknąć drzwi. Nie ma powodów do paniki.

Co robić, jeśli nasze konta bankowe zostaną zajęte?

Zajęcie konta bankowego jest rzeczą, która nas na pewno boleśnie dotknie.  Przede wszystkim dlatego, iż wierzyciele, przy składaniu wniosku o zajęcie konta, nie troszczą się przy tym o zachowania ustawowych granice kwot wolnych od zajęcia komorniczego, tj. całe konto będzie dla nas zamknięte.
Jeśli na konto będą przelewane kwoty pochodzące z opieki społecznej (np. Hartz VI, renta) można je pobrać z konta tydzień po ich wpływie. Zajęcie konta w tym wypadku będzie tylko częściowe. Przy dochodach z pracy obowiązują ustawowe granice kwot wolne od zajęcia komorniczego.  Jeśli nie zostały one zachowane, należy złożyć wniosek o odblokowanie konta w wysokości do granicy wolnej od zajęcia komorniczego. Wniosek ten składa się do terytorialnie właściwego sądu rejonowego (Amtsgericht). Więcej informacji w artykule: Granice kwot wolnych od zajęcia komorniczego.

Co robić, jeśli nasza pensja została zajęta przez komornika?

W przypadku zajęcia pensji dłużnik nie ma zbyt wielkiego pola manewru. Pracodawca, jako tzw. dłużnik dłużnika (Drittschuldner) zobowiązany jest prawnie policzyć, ile z naszej pensji można dostać dłużnik oraz przelać daną sumę na konto wierzyciela. Jeśli tego nie uczyni ma obowiązek pokrycia strat wierzyciela, które powstały z tego tyłu. W związku z tym ważne jest tylko, że dłużnik zobowiązany jest przedstawiać swojemu pracodawcy wszystkie zmiany granic kwot wolnych od zajęcia komorniczego, np. urodziny dziecka, pójście do pracy małżonka lub jego z niej zwolnienie.

Kiedy następuje ochrona przed egzekucję (Vollstreckungsschutz)?

Ochrona przed egzekucją następuje zgodnie z przepisem prawnym § 89 InsO (Insolvenzordnung, Ustawa o niewypłacalności), jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe. To ostatnie uważa się za rozpoczęte, nie wtedy jeśli dłużnik złoży odpowiedni wniosek, lecz dopiero jeśli sąd zatwierdzi to swoją decyzją.
Zanim do tego dojdzie, wymagana jest pozasądowa próba redukcji zadłużenia, wypełnienie odpowiednich oraz złożenie odpowiedniego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Dopiero wtedy, podczas trwania całego postępowania upadłościowego, następuje ochrona przed egzekucją.  Wspomagamy naszych klientów przy analizie ich sytuacji finansowej, przy wypełnianiu wniosków o upadłość (Insolvenzantrag) oraz wystawiamy zaświadczenie dla upadłości konsumenckiej o niepowodzeniu pozasądowej próby redukcji zadłużenia. Po złożeniu wniosku o upadłość służymy naszym klientom dalszą pomocą, wspomagając ich radą i skutecznym działaniem.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de
Internet: http://www.dr-schulte.de

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:
 Adwokat Sven Tintemann
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin

Autor odpowiada za treść.