piątek, 27 września 2013

Obowiązek zgłoszenia w „Handwerkskammer” - izbie rzemieślniczej w Niemczech

Izba rzemieślnicza w Niemczech to samorząd całego rzemiosła na obszarze danej izby. Zadaniem izby rzemieślniczej jest reprezentacja interesów rzemiosła oraz zajęcie się sprawami rzemiosła we własnym zakresie. Izba zajmuje się nadzorem cech jak i związkami zawodowymi rzemieślników. Do dyspozycji członków stoją eksperci izb rzemieślniczych różnych dziedzin, służąc wiedzą jak i doświadczeniem zawodowym. Dodatkowo izby organizują szkolenia i seminaria umożliwiając członkom pozyskiwanie dalszych kwalifikacji.

Izby reprezentują interesy rzemiosła przed organami ustawodawczymi – są niejako łącznikiem między rzemiosłem a polityką. Reprezentanci izb rzemieślniczych biorą udział w gremiach, spotkaniach i projektach ustawodawczych.

Członkami izb rzemieślniczych są właściciele przedsiębiorstw rzemieślniczych, pracodawcy, pracownicy, uczniowie i czeladnicy. W odróżnieniu do izby przemysłowo-handlowej, izba rzemieślnicza zajmuje się interesami rzemiosła. Członkostwo w izbie rzemieślniczej jest dla większości zawodów rzemieślniczych obowiązkowe. Zawody zobowiązane do członkostwa w izbach rzemieślniczych wymienia załącznik A do ustawy „Handwerksordnung”. Należą do nich między innymi: murarz, drogowcy, stolarz, tynkarz, malarz, dekorator, monter rusztowań, kominiarz, mechanik, dekarz, fryzjer, technik dentystyczny, optyk, piekarz, cukiernik, szklarz czy rzeźnik.

Wpis do rejestru rzemieślników w Niemczech uzyskuje każdy rzemieślnik po zaliczeniu egzaminu mistrzowskiego (Meisterprüfung) uzyskując dyplom mistrzowski bądź zdobywając równorzędne kwalifikacje.

Również polski przedsiębiorca wykonujący usługi rzemieślnicze na terenie Niemiec, zobowiązany jest do zgłoszenia swojej czynności we właściwej izbie rzemieślniczej. Wymogi zgłoszenia reguluje § 9 Handwerksordnung oraz § 7 EU/EWR Handwerksverordnung (Rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR). Zgodnie z regulacją polskie przedsiębiorstwo może wykonywać przejściowo usługi rzemieślnicze w Niemczech bez konieczności wpisu do rejestru pod warunkiem, że wykonuje to samo rzemiosło w Polsce zgodnie z polskimi przepisami regulującymi kwalifikacje zawodowe. W sytuacji, gdy w Polsce dla danego zawodu, nie są przypisane określone kwalifikacje zawodowe i nie jest przewidziane publiczne kształcenie w tym kierunku, wówczas musi być spełniony warunek minimum dwuletniego wykonywania tego zawodu w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zaświadczenia konieczne do przedłożenia w izbie rzemieślniczej wystawią urzędy marszałkowskie jak i wojewódzkie urzędy pracy.

Zgłoszenie należy powtarzać po upływie 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca planuje dalsze wykonywanie usługi.

Przedsiębiorca spełniający wymogi, może od razu po zgłoszeniu przystąpić do wykonywania prac rzemieślniczych. Izba rzemieślnicza wystawia potwierdzenie zgłoszenia oraz uprawnień.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl


Autor:

 Patrycja Mika
  
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

wtorek, 17 września 2013

Możliwości działalności gospodarczej w Niemczech - Ekspansja polskiej spółki


Chcąc ekspandować ze swoja spółką istnieje kilka możliwości założenia nowej siedziby w Niemczech. Możliwości te mogą być zorganizowane prawnie na trzy różne sposoby, mianowicie poprzez założenie spółki zależnej (córki), założenie niesamodzielnego oddziału (jedna z siedzib) bądź założenie samodzielnego oddziału (samodzielna filia). 

Różnice występują już w trakcie zakładania takiego oddziału. Każdy niesamodzielny oddział musi być wprawdzie wpisany w urzędzie działalności gospodarczej (Gewerbeamt) ale już nie jest konieczny zapis w rejestrze handlowym (Handelsregister). Ponieważ jest to spójna działalność gospodarcza jedynie w różnych miejscach, oddziały nie mogą prowadzić swojej własnej firmy. W nagłówkach listów oprócz firmy musi widnieć nazwa sądu prowadzącego rejestr oraz numer rejestru handlowego spółki.

Filia niezależna nie jest odrębnym podmiotem prawnym. Prawnie i organizacyjnie jest częścią przedsiębiorstwa oraz podlega pod prawo miejsca siedziby głównej przedsiębiorstwa. Czyli w momencie założenia fili przez spółkę polską, jej wewnętrzne struktury zależą tylko i wyłącznie od polskiego prawa oraz statutu spółki. 

Pomimo wewnętrznej zależności filia bierze jednak samodzielnie udział w stosunkach handlowych. Stosunek prawny fili z klientami podlega już prawu niemieckiemu. Zapis takiego oddziału jest już konieczny w rejestrze handlowym. Filia jest autonomiczna, powinna wykazywać własne, niepodległe osiągnięcia handlowe, poprzez udostepnienie jej własnego kapitału. Jej transakcje zostają oddzielnie wpisane w bilans spółki. 

Podczas zakładania niezależnego oddziału uwagę należy zwrócić jeszcze na wszystkie konieczne zezwolenia oraz wpisy do koniecznych rejestrów.Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl


Autor:

 Patrycja Mika
  
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.