wtorek, 29 stycznia 2013

Wszystko na temat konta.

Porady prawne dla konsumentów: prawo upadłościowe i naprawcze.

Czy bank może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta?

Tak, prawnie jest to możliwe. Najczęściej chodzi o umowę z bankiem o prowadzenie konta na rachunku bieżącym (Girokonto). Umowa taka może być wypowiedziana w sposób zwykły, jak każda inna. Najczęściej banki wypowiadają umowy, jeśli konto zostało zajęte przez komornika, ponieważ jego obsługa związana jest z powstaniem większych kosztów oraz większego nakładu pracy pracowników banku.


Czy mam prawo do posiadania konta (Guthabenkonto)?

Tak. Ogólnie rzecz biorąc konta bankowe są dla każdego. Jednakże bank może ograniczyć możliwości użytkowania konta bankowego do wpłacania i wypłacania środków pieniężnych w gotówce oraz do robienia przelewów. To bank decyduje, czy dostaniemy limit kredytowy oraz  inne usługi. 
Banki mogą jedynie wtedy odmówić otworzenia konta, jeśli od banku nie można wymagać prowadzenia danego konta, np. jeśli klient podaje fałszywe dane, które są dla umowy ważne, nie dotrzymuje ustaleń wynikających z umowy lub obraża pracowników banku lub im zagraża.
Jeśli bank nie chce z Państwem zawrzeć umowy o prowadzenie konta bankowego można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku najczęściej dostaną Państwo zwolnienie od kosztów procesowych.


Co robić przy zajęciu komorniczym konta?

Jeśli jest już wiadomo, że komornik chce zająć nasze konto, dobrze jest otworzyć jakieś dodatkowe w innym banku. Wydanie na ten cel kilku euro na pewno się nam opłaci. Przy okazji zalecany jest pośpiech, gdyż zajęcia kont bankowych są standartową procedurą prawną, która odbywa się bardzo szybko.
Jeśli na konto wpływa nasza pensja to musimy złożyć bezzwłocznie w sądzie rejonowym wniosek o odblokowania konta (§ 850 k ZPO (Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego)) oraz o zachowanie przez komornika obowiązujących ustawowych granic kwot wolnych od zajęcia komorniczego. Jeśli nie zostały one zachowane, należy złożyć wniosek o odblokowanie konta w wysokości do granicy wolnej od zajęcia komorniczego.
Bank może, dopiero po dwóch tygodniach od przesłania postanowienia sądu o przelewie zajętej wierzytelności (Überweisungsbeschlusses), przelać znajdujące się na koncie kwoty na konto wierzycieli. W tym czasie konto jest jednak zablokowane dla dłużnika, ze skutkiem, iż zlecenia stałe nie mogą być wykonywane (np. opłata za czynsz). Wniosek ochrony przed zajęciem może spowodować, iż sąd uchyli zajęcie konta, w wysokości ustawowych kwot wolnych od zajęcia. Ich wysokość wynika z odpowiedniej tabeli z § 850 c ZPO.
Sąd może, w postępowaniu przyśpieszonym, przyznać dłużnikowi część sum z zajętego konta, które są natychmiastowo potrzebne dłużnikowi na jego utrzymanie. Odpowiedni wniosek musi być jednak złożony najszybciej jak się da. Po upływie dwóch tygodni bank może według obowiązujących przepisów prawa przelać całość środków znajdujących się na koncie na konta wierzycieli.

Inaczej jest jedynie przy świadczeniach socjalnych (np. zasiłek dla bezrobotnych). Tutaj dłużnik może w ciągu siedmiu dni od ich wpłynięcia na konto dowolnie nimi rozporządzać. Oznacza to, że przez ten okres świadczenie socjalne znajduje się na koncie i jest chronione przez zajęciem. Jednakże trzeba udowodnić bankowi, że przy danych wpływach na konto chodzi o świadczenia socjalne. Aby uniknąć nieporozumień, należy zwrócić uwagę, aby urząd określał w tytule przelewu, iż chodzi o świadczenia socjalne. Można też podać odpowiednią decyzję urzędu o przyznaniu świadczenia socjalnego. Tutaj z reguły nie jest potrzebne składnanie wniosku ochronnego do sądu rejonowego. Pomoc adwokata zawsze może się jednak przydać, jeśli bank odmawia wypłaty świadczeń socjalnych lub jeśli zechcą Państwo dochodzić swoich praw na drodze sądowej –
najczęściej będzie chodziło w takich przypadkach o postępowanie tymczasowe (einstweiligen Rechtsschutz).

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:

 Adwokat Sven Tintemann


Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Sven Tintemann
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Rechtsanwalt Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin

wtorek, 15 stycznia 2013

Zadania dla banków – Zobowiązania dla gospodarki.


Porady prawne dla przedsiębiorstw: zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

18.03.2011 w sali konferencyjnej Europejski Związek Przysięgłych Doradców Metali Szlachetnych (der Europäische Vereinigung vereidigter Edelmetallberater EVVE e.V.) w Berlinie odbyła się konferencja prawna oraz dyskusja na temat zapobiegania prania brudnych pieniędzy. Chodziło przede wszystkim o wyjaśnienie podstaw prawnych zagadnienia prania brudnych pieniędzy oraz o zastosowanie konkretnych przepisów ustawy w praktyce. Obok przedstawicieli kancelarii adwokackiej Dr. Schulte i wspólnicy z Berlina w konferencji brali udział również inni referenci, między innymi adwokat Christian M. Schulter.

Przybyłym z całego terenu Republiki Federalnej Niemiec handlowcom z branży kupna i sprzedaży metali szlachetnych było dobitnie powiedziane, że problem prania brudnych pieniędzy nie dotyczy tylko mafii. Wręcz przeciwnie może on dotyczyć każdego przedsiębiorcy biorącego aktywny udział w życiu gospodarczym. Przede wszystkim instytucje kredytowe, jak i przybyli na konferencję handlarze metalami szlachetnymi, mogą szybko stać się podejrzanymi o pranie brudnych pieniędzy. W 2009 roku nawet Bank Watykanu był podejrzany o pranie brudnych pieniędzy.

Jako pranie brudnych pieniędzy określane jest najczęściej wprowadzenie do obiegu nielegalnie zarobionych pieniędzy przy zatajeniu ich prawdziwego pochodzenia. Dlatego też, do penalizacji takiego zachowania potrzebny jest karalny czyn poprzedni. Do tego może czasem wystarczyć oszustwo podatkowe. Aby odpowiadać karnie wystarczy jedynie przyjąć pieniądze, o których się wie, że pochodziły z prania brudnych pieniędzy. Do udowodnienia tego pierwszego, wystarczy już podejrzenie, że przyjmowane pieniądze pochodzą z nielegalnych interesów.

Przesadnie powiedziawszy, każdy musi jak „prokurator“ sprawdzać przed każdą transakcją, kto chce z nim robić interesy i z jakich źródeł pochodzą jego pieniądze. Jeżeli istnieje podejrzenie, że pochodzą one z nielegalnych źródeł, wtedy przedsiębiorca lub handlarz metalami szlachetnymi musi według obowiązujących przepisów prawa zgłosić to odpowiednim organom. Tylko wtedy on sam nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Kto jednak pomimo takiego podejrzenia „przymyka na to oko”, stwarza sam sobie zagrożenie, że będzie ukarany z powodu prania brudnych pieniędzy. Do codziennej praktyki wszystkich przedsiębiorców, którzy są zobowiązani według przepisów z ustawy o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz (GWG)) może to przynieść daleko idące konsekwencje. Przedsiębiorcy muszą stosować w codziennej praktyce, przed i podczas interesów, konkretne obowiązki staranności. Jeśli nie jest to możliwe, to według ustawy, przedsiębiorca powinien zakończyć swoje transakcje z kontrahentem. Dlatego też duże przedsiębiorstwa oraz banki sprawdzają zawsze podłoże podejrzanych operacji finansowych. Przy tym sprawdzane są wszystkie transakcje, przelewy oraz konta. Jeśli podejrzenie nie okaże się bezpodstawne, zawiadomią one odpowiednie organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wymówią umowy z podejrzanymi.

Po prezentacji doszło do ożywionej dyskusji na temat tego, jakie to prawne obowiązki staranności musi zachować przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Pośród uczestników panowała zgoda co do tego, że należy koniecznie przestrzegać przepisów ustawy o praniu brudnych pieniędzy, nawet wtedy, jeśli przerodzi się to w powstanie obowiązku nadzoru nad partnerami w interesach.

Podsumowanie wieczoru:
Trzeba mieć oczy otwarte podczas transakcji finansowych i lepiej sprawdzać swoich partnerów jeden raz za dużo, niż o jeden raz za mało. Poniżej prezentowane są najważniejsze tezy naszej konferencji dotyczącej prania brudnych pieniędzy.1. Co oznacza pranie brudnych pieniędzy, a co jest jego podstawą prawną?


Pranie brudnych pieniędzy polega na wprowadzeniu w obieg finansowy nielegalnie zarobionych pieniędzy przy zatajeniu ich właściwego pochodzenia. Pod sankcją kary zagrożone jest nie tylko pranie brudnych pieniędzy, lecz również ich lekkomyślne przyjmowanie. Podstawą prawną jest ustawa o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz (GWG)).


2. Jak z reguły przebiega pranie brudnych pieniędzy?


Pranie brudnych pieniędzy przebiega z reguły w trzech fazach:
- przemycie
(np. do barów i restauracji poprzez zakup artykułów luksusowych)
- zatarciu śladów
(np. poprzez liczne przelewy na zagraniczne konta w różnych bankach)
- legalizacji
(np. poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa lub w nieruchomości)


3. Na co muszą uważać zobowiązani poprzez ustawę o praniu brudnych pieniędzy (Geldwäschegesetz(GwG))?


Prawie wszyscy biorący udział rynku gospodarczym są zobowiązani przez ustawę o praniu brudnych pieniędzy do zachowania należytej staranności. Do tego należy między innymi:
- Identyfikacja partnera w interesach
- Dochodzenie celu interesu
- Uświadomienie/powiadomienie gospodarczo upoważnionego
- Kontrola parntera w interesach

Jeśli spełnienie tych obowiązków jest niemożliwe, to według ustawy, nie możecie Państwo prowadzić interesów i transakcji z danym partnerem.


4. Kiedy zobowiązany musi zachować obowiązki należytej staranności?


Przedsiębiorca jest do tego zobowiązany podczas zawarcia nowej umowy, transakcji powyżej 15.000,00 euro oraz przy zauważeniu faktów wzbudzających podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, jak i przy wątpliwościach co do tożsamości partnera w interesach.


5. Co muszę zrobić jako zobowiązany, jeśli mam podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy?


Zobowiązany musi sprawdzić stan faktyczny umowy. Jeśli występują przy tym fakty potwierdzające podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, winny jest niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować o tym odpowiednie organy ścigania. Tylko w taki sposób może on być pewny, że uniknie on odpowiedzialności karnej, jeśli jego podejrzenie okaże się trafne i partnerowi w interesach będzie udowodnione pranie brudnych pieniędzy.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:

 Adwokat Dr. Thomas Schulte
  
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Asesor Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin

czwartek, 10 stycznia 2013

Uwaga przedawnienie – od 1 stycznia 2012 wiele starych roszczeń ulega przedawnieniu i możliwość dochodzenia roszczeń będzie wyłączona.


Porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców: przedawnienie wynikające z przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)

Kancelaria adwokacka Dr. Schulte i wspólnicy reprezentuje na terenie całych Niemiec ponad tysiąc poszkodowanych klientów lokat kapitałowych. Z naszego doświadczenie wynika, że inwestorzy często dopiero po wielu latach odkrywają, że ich lokata kapitału nie przynosi planowanych zysków. Roszczenia z tego tytułu przeciwko doradcy lub przeciwko spółce inwestycyjnej są odkrywane jeszcze później. Mimo to inwestorzy chcą dochodzić swoich praw. Jak mówi porzekadło: „lepiej późno niż wcale.”

Jednakże w takich przypadkach pojawia się niebezpieczeństwo przedawnienia roszczeń przeciwko funduszom inwestycyjnym, bankom, doradcom finansowym lub pośrednikom. Co prawda, co do zasady, bieg przedawnienia według przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) rozpoczyna się dopiero z momentem odkrycia szkody przez inwestora. Niestety, rozwiązanie to wprowadzone w roku 2002 do kodeksu blokowane jest przez tzw. przedawnienie absolutne, które spędza sen z powiek wszystkim wierzycielom.

Dlatego wszystkie wierzytelności inwestorów, które powstały przed 2002 rokiem, przedawniają się z upływem bieżącego roku (31 grudzień 2011). Na sprawdzenie, czy możliwe jest jeszcze zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia zostało więc niewiele czasu.

Z tego względu radzimy wszystkim inwestorom aby ich wierzytelności zostały sprawdzone przez specjalistów w dziedzinie prawa rynku kapitałowego i lokat kapitałowych. Być może będziecie Państwo zmuszeni przed końcem roku 2011 zdecydować się na kroki dążące do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia (np. poprzez wniesienie pozwu lub złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem itp.). Wszystko po to aby powiedzonko, „że kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi” u Państwa się nie spełniło.
Prosimy w tej sprawie kontakować się z adwokatem Christian M. Schulter w języku niemieckim lub w języku polskim z Asesesor iur. Dr. iur. Radosławem Czupryniakiem LL.M.


Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:

 Adwokat Christian Schulter
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Christian M. Schulter
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: prawnik - Associate

Tłumaczenie:

Asesor iur. Dr. iur. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Radca Prawny Berlin


poniedziałek, 7 stycznia 2013

Ile kosztuje porada adwokacka w Niemczech?


Porady Prawne po polsku: koszta adwokackie w Niemczech.

WYWIAD Z DOKTOREM THOMASEM SCHULTE, ADWOKATEM Z BERLINA

Doktorze Schulte, ile kosztuje porada prawna?
Dr Thomas Schulte: „Często zlecenie jest dla Państwa całkowicie bezpłatne. Mianowicie wtedy, kiedy ktoś inny za nie płaci. Mam tu na myśli następujące przypadki:
·         Państwa przeciwnik zostaje obciążony naszymi kosztami, albo też
·         Jesteście Państwo ubezpieczeni od ochrony prawnej, bądź też
·         Przyznano Państwu pomoc prawną/pomoc procesową.”
Gdzie można znaleźć informacje na ten temat?
Dr Thomas Schulte: „O tym, czy możecie zostać Państwo objęci rekompensatą za nasze wynagrodzenie, informujemy z góry podczas pierwszej, niewiążącej konsultacji, za którą nie pobieramy oczywiście żadnych opłat.
Oto przykład: Nasz klient, Pan Meier, zleca nam ściągnięcie wierzytelności z tytułu niezapłaconej ceny zakupu w wysokości 250,00 euro. Ta kwota stanowi jednocześnie wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z Ustawą o wynagrodzeniach adwokatów (RVG) wiąże się to ze średnią, pozasądową stawką za zastępstwo adwokackie w kwocie 32,50 euro plus VAT. Ta kwota może nam zostać zapłacona z ubezpieczenia od ochrony prawnej, przez przeciwnika procesowego, jak również ze Skarbu Państwa. Gdy nie otrzymamy wynagrodzenia od nikogo powyżej, dopiero wtedy koszty musi ponieść samodzielnie Pan Meier.”

Czy istnieją także inne sposoby?
Dr Thomas Schulte: „Oczywiście. Częstokroć dochodzimy z naszymi mandantami do indywidualnego porozumienia na temat wysokości naszego wynagrodzenia – w takim przypadku przestają obowiązywać stawki ustawowe. Do zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć:
·         Prostota
·         Oszczędność czasu
·         Dla klientów: Zrozumiałość opłat (brak RVG)
Zawód prawnika należy do usług, które podlegają obowiązkowemu wynagrodzeniu. Wysokość wynagrodzeń, jak również dodatkowych opłat za usługi adwokackie, regulowana jest zasadniczo przez Ustawę o wynagrodzeniach adwokatów (RVG). Od 01.07.2008 r. zgodnie z niemieckim prawem, pod określonymi warunkami, dopuszcza się również zawarcie umowy, w której uzależnia się wysokość honorarium adwokackiego od wyniku sporu.”

PIERWSZA PORADA

Ile kosztuje pierwsza konsultacja?
Dr Thomas Schulte: „Koszty pierwszej konsultacji adwokackiej wahają się w zależności od wartości przedmiotu sporu dla konsumenta, jednakże wynoszą maksymalnie 190,00 euro plus VAT. W przypadku późniejszej rezygnacji klienta, koszty pierwszego spotkania mogą zostać ewentualnie zwrócone.”

ISTNIENIE UBEZPIECZENIE OD OCHRONY PRAWNEJ ORAZ PRZEJĘCIA KOSZTÓW

Które drogi stosuje się zwykle w przypadku pytań związanych z ubezpieczeniami od ochrony prawnej?
Dr Thomas Schulte: „Zakres zwrotu kosztów zależy od konkretnych warunków zawartych w Państwa umowie ubezpieczeniowej. Jeśli nie są Państwo pewni, czy ubezpieczyciel poniesie koszty wynagrodzenia Państwa adwokata i procesu, będziemy szczęśliwi mogąc zadać mu te oraz inne pytania w Państwa imieniu. Nasze wieloletnie doświadczenie, jak również współpraca ze wszystkimi niemieckimi firmami ubezpieczeniowymi pozwala nam na udzielenie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi odnośnie przejęcia kosztów. Proszę jednakże pamiętać, że jest to praca odpłatna.”

WOLNOŚĆ WYBORU SWOJEGO ADWOKATA

Dr Thomas Schulte: „Generalnie mają Państwo prawo pełnej swobody przy wyborze swojego prawnika. Dotyczy to również spraw objętych ubezpieczeniem prawnym. Zdarza się, że ubezpieczyciele proponują własnych adwokatów kontraktowych, ale są to rekomendacje niezależne od ochrony ubezpieczeniowej. Państwo sami decydują, któremu prawnikowi powierzyć swoje zaufanie.”

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Friedrichstr. 133 (naprzeciwko Friedrichstadtpalast)
10117 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de
Internet: http://www.berlin-adwokat.pl

Büro Berlin Süd:
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin

Autor:

Adwokat Dr. Thomas Schulte


Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Autor odpowiada za treść publikacji.

Status: partner

Tłumaczenie:
Stud. Jur. Paweł Ulchurski

Korekta językowa:
Dr. Radosław Czupryniak LL.M.
Rechtsanwalt

czwartek, 3 stycznia 2013

Dochodzenie roszczeń w Niemczech / egzekucja w Niemczech

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych z Polski w zakresie dochodzenia roszczeń oraz egzekucji w Niemczech. W obu tych zakresach posiadamy szerokie doświadczenie zawodowe oparte na latach praktyki na terenie całych Niemiec. Specjalizujemy się również wwindykacji długów w Niemczech.

Specjalizujemy się w windykacji należności B2B, tj. w windykacji biznesowej. Dzięki temu mogą Państwo szybko i skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika z Niemiec. Postępujemy przy tym szybko i skutecznie, aczkolwiek zawsze zgodnie z prawem. Zależy nam również na utrzymaniu dobrych stosunków pomiędzy naszymi klientami a jak dłużnikami. Czasem zalega on z płatnościami z przyczyn od niego niezależnych. Pomagamy obu stronom dochodzić do porozumienia.

Jeżeli dłużnik uchyla się od kontaktu z Państwem, a my stwierdzimy, że spłata zadłużenia wygląda na niemożliwą, skierujemy sprawę do sądu. Przy czym Państwa reprezentacją zajmie się adwokat, który jest już zapoznany ze sprawą.

Skutecznie i szybko odzyskamy dla Państwa należności biznesowe.

Ponadto zajmujemy się zbieraniem informacji o kontrahencie z Niemiec. Informacje te będą miały niewątpliwie wpływ na podjęcie decyzji o współpracy z kontrahentem. 

Egzekucja w Niemczech

Kontakt:

Partner:
Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte
Rechtsanwalt
Email: dr.schulte@dr-schulte.deRechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Radoslaw Czupryniak
Rechtsanwalt
Email: dr.czupryniak@dr-schulte.deFirma w Niemczech - Jak założyć firmę w Niemczech?

Zapraszamy na stronę : www.firma-w-niemczech.com.pl