piątek, 20 marca 2015

Jak usunąć negatywny wpis w rejestrze dłużników

W Polsce aktualnie trzy spółki zajmują się działalnością rejestracji długów i dłużników należą do nich BIG Info Monitor S.A, Rejestr Dłużników ERIF S.A, i Krajowy Rejestr Długów S.A. Ich działalność reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Podstawę prawną rejestru dłużników oraz możliwości prawne konsumentów jak i przedsiębiorców w związku z usunięciem ewentualnych negatywnych wpisów w rejestrach dłużników analizuje Rechtsanwältin Patrycja Mika z Kancelarii Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Kancelarię w temacie ochrony danych osobowych.

Działalność Biur Informacji Gospodarczej

Art. 4 i następne ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku regulują warunki działalność prowadzenia rejestru długów przez Biura Informacji Gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji. Biuro Informacji Gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie Spółki Akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 miliony złotych. Akcje Biura mogą być tylko akcjami imiennymi, nie jest dopuszczalna zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne i winny zostać opłacone w całości przed zarejestrowaniem Biura. Biura Informacji Gospodarczej zobowiązane są do zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą Biura przy czym zabezpieczenie może nastąpić w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej, zlecenia udzielenia gwarancji bankowej bądź poręczenia bankowego. Biuro zobowiązane jest do użycia w swojej firmie wyrazu Biuro Informacji Gospodarczej przy czym dopuszczalny jest skrót BIG.

Wymiana danych w Unii Europejskiej

Art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych reguluje możliwość wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. "Nie znany jest nam jeszcze zakresu wymiany danych między Biurami Informacji Gospodarczej w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w praktyce. W związku z możliwością wymiany danych istnieje obawa iż konsument na podstawie wpisu w jednym kraju Unii Europejskiej będzie miał trudności np. z otrzymaniem kredytu w każdym innym kraju Unii” podsumowuje Rechtsanwältin Mika z Kancelarii Dr. Schulte und Partner.

Udostępnianie danych o dłużniku

Podstawy udostępnienia wpisu o długu i dłużniku regulują art. 14, art. 15 i następne ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, odpowiednio dla konsumentów jako dłużników jak i przedsiębiorców jako dłużników. Zgodnie z art. 14 wierzyciel może przekazać do Biura informacji Gospodarczej dane o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem jeśli zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 187¹ kodeksu postępowania cywilnego, tj. umowa o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewozu osób i bagażów komunikacji miejskiej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej, dodatkowo łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika musi wynosić co najmniej 200 zł, być wymagalna co najmniej od 60 dni, oraz musiał upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 15 ustawy wierzyciel może przekazać do Biura informację o zobowiązaniu dłużnika nie będącego konsumentem wyłącznie wówczas jeśli zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym w szczególności z tytułu umowy związanej w wykonywaniem działalności gospodarczej, łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 500 zł, jest wymagalna co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do Biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura. Poza wymienionymi przypadkami wierzyciel może przekazać do Biura Informacji Gospodarczej również informacje o zobowiązaniu dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego.

Usunięcie negatywnego wpisu z rejestru

Zgonie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel zobowiązany jest do zaktualizowaniu danych przekazanych o dłużniku nie później niż w terminie 14 dni w szczególności jeśli częściowo lub całkowicie zostanie wykonane zobowiązanie bądź wygaśnie ono, wierzyciel uzyska wiarygodną informację, że przekazane informacje gospodarcze nie są prawdziwe. Dodatkowo wierzyciel ma obowiązek wystąpienia z żądaniem wykreślenia wpisu w przypadku jeśli stwierdzi fakt, że zobowiązanie nie istnieje. Rejestr usuwa wpis w dwóch sytuacjach: na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania, po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Jeśli wpis był zasadny i decydujemy się na spłatę długu warto próbować uzyskać usunięcie wpisu polubownie np. w ramach ugody z wierzycielem ustalającej, że w zamian za spłatę wierzytelności złoży on wniosek o usunięcie danych" radzi Rechtsanwältin Patrycja Mika. W sytuacji kiedy wpis nie jest zasadny i dług jest przez dłużnika kwestionowany można żądać usunięcia wpisu pod groźbą powództwa o ochronę dóbr osobistych ewentualnie z wezwaniem o spłatę odszkodowania za straty wywołane nieprawdziwym wpisem np. poprzez utratę kontrahentów. W przypadku jeśli wierzyciel nie zareaguje na wezwanie można wytoczyć przeciwko niemu powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania ujawnionego w rejestrze. Taki prawomocny wyrok w tej sprawie jest podstawą do usunięcia wpisu z urzędu przez Rejestr.

Prewencyjna samokontrola

Aby uniknąć konsekwencji w związku z negatywnym wpisem w rejestrze długów zaleca się regularne przeprowadzenie samokontroli w znanych rejestrach w Polsce. Biura Informacji Gospodarczej zobowiązane są do umożliwienia przeprowadzenia kontroli wpisów dotyczących własnej osoby w rejestrze dłużników.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678

Patrycja Mika


Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

czwartek, 19 marca 2015

Przegrupowanie i przeinwestowanie ubezpieczenia na życie na poczet nowego funduszu kapitałowego jest sprzeczne z dobrymi obyczajami

Kto jako doradca inwestycyjny doradza swoim klientom aby wypowiedzieli swoje ubezpieczenie na życie i przeinwestowali dochód na poczet nowego funduszu kapitałowego może postępować sprzecznie z dobrymi obyczajami. Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte analizuje orzeczenie sądu podczas szkolenia na temat praw inwestorόw prowadzonego przez Kancelarię Dr. Schulte & Partner Rechtsanwälte mbB.

Sąd Okręgowy w Monachium I (Landgericht München I) wzmacnia prawa inwestorów.

Setki miliardów Euro według Niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką rynkową zostało w ostatnich latach utracone poprzez deficytowe fundusze kapitałowe. W związku z tym spadła też ostatnio gotowość do inwestowania w nowe fundusze kapitałowe. Doradcy inwestycyjni musieli znaleźć nowy sposób aby skusić swoimi ofertami. Dlatego proponowano inwestorom aby Ci wypowiedzieli swoją umowę ubezpieczenia na życie i przeznaczyli wypłacone z ubezpieczenia środki w nowe fundusze inwestycyjne. Znaczącym argumentem była obietnica dużo większego zysku w krόtszym czasie. Doradcy inwestycyjni nie wspomnieli jednak, że większa możliwość zysku często łączy się z większym ryzykiem, które podejmuje inwestor.

Doradcy inwestycyjni zobowiązani przez Sąd

Sąd Okręgowy w Monachium I (Landgericht München I) w swoim wyroku z dnia 17.06.2013 zadecydował, że rekomendacja do wypowiedzenia ubezpieczenia na życie, w celu przeznaczenia wypłaconej kwoty na alternatywny fundusz inwestycyjny, może w pojedynczych wypadkach być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Taka rekomendacja może uzasadniać błąd w wykonaniu umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego, który w konsekwencji ponosi za sobą odpowiedzialność i obowiązek do odszkodowania. Według Sądu zasadniczo umowa ubezpieczenia na życie służy inwestorom jako zaopatrzenie emerytalne. Zaś fundusz kapitałowy ukierunkowany jest w krótkoterminowe pozyskiwanie zysków. Sposoby inwestycji w tych sytuacjach różnią się więc elementarnie. Ubezpieczenie na życie jest długoterminową inwestycją w celu zaopatrzenia emerytalnego, kiedy to fundusz kapitałowy jest krótkoterminową ryzykowną inwestycją. Wysokość ryzyka różni się diametralnie. Konsument podpisując umowę ubezpieczenia na życie zasadniczo nie zamierzał tego ryzyka podejmować. Doradca namawiając konsumenta do zmiany formy inwestycji w tak ryzykowną działał sprzecznie z dobrymi obyczajami.

Inwestycja w zamknięte fundusze wiąże się wysokimi kosztami

Sąd Okręgowy w Monachium I szczególnie zwrócił uwagę na fakt, że podczas inwestycji w zamknięte fundusze powstają wysokie koszty. Z około 100 zainwestowanych Euro tylko 75 Euro trafia jako inwestycja do kapitału inwestycyjnego. Reszta zostaje przeznaczona na poczet kosztu funduszu. I znów tutaj strategia i forma inwestycyjna odbiega od pierwotnej strategii w formie ubezpieczenia na życie. W sytuacjach takiego przegrupowania i przeinwestowania kapitału z ubezpieczenia na życie w inny fundusz inwestycyjny należy zwrócić uwagę na to co doradca zalecał klientowi w konkretnej sytuacji. Jeśli doradca w takiej sytuacji nie zwróci klientom uwagi na fakt wyższej klasy ryzyka nowego funduszu inwestycyjnego, narusza swoje obowiązki wynikające z umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego, co pociąga za sobą odpowiedzialność i roszczenie odszkodowawcze klienta wobec doradcy inwestycyjnego. Przy czym należy zwrócić uwagę, że taka umowa na usługi doradztwa inwestycyjnego, nie musi zostać zawarta wyraźnie i jednoznacznie. Również umowa konkludentna, czyli dorozumiana wystarczy aby pociągać ze sobą obowiązki doradcy wobec swojego klienta.
Na niemiecki rynku inwestycyjnym tego typu postępowanie wśród doradców jest bardzo popularne. Zmianę ubezpieczenia na życie w fundusz inwestycyjny doradzali klientom przedsiębiorstwa takie jak: Franfurter S&K- Gruppe, Dresdner Infinus-Gruppe, Schweizer SAM AG. "Sprzedaż ubezpieczenia na życie powinna zostać dobrze przemyślana. Inwestorzy muszą zostać poinformowani o ryzyku związanym ze zmianą strategii inwestycyjnej, ponieważ wyższe szanse zysku zwiększają też ryzyko". Komentuje Rechtsanwalt (adwokat według prawa niemieckiego) Dr. Thomas Schulte z Kancelarii Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB.

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678

Patrycja Mika


Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

niedziela, 15 marca 2015

Google zobowiązany do usunięcia odnośnika w wynikach wyszukiwarki

Sąd Okręgowy w Heidelbergu w Niemczech (Landgericht Heidelberg) w swoim orzeczeniu z dnia 14 października 2014 w postępowaniu o sygnaturze akt 2 O 162/13 wzmocnił prawa konsumentów względem Google i jednocześnie potwierdził w niemieckim obrocie prawnym wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z maja 2014 (sygnatura akt C 131/12 EuGH). Zagadnienia wyroku omawiał adwokat kancelarii, Dr. Iur. Hab. Erik Olaf Kraatz, w ramach szkolenia dotyczącego praw w Internecie.

Stan faktyczny i argumentacja firmy Google Inc.

Przedmiotowa sytuacja była dosyć standardowa: poszkodowana wpisała swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce www.google.de. Pierwszym wynikiem okazał się link (odnośnik), do artykułu w którym poszkodowana była oczerniana (w konkretnej sytuacji: artykuł na anonimowym niemiecko języcznym portalu medialnym linksunten.indymedia.org z serwerami w Brazylii). W artykule powódka została przedstawiona jako rasistka i ujawniona przeciwniczka islamistów. Powódka kilkakrotnie wzywała do usunięcia linków na stronie wyszukiwarki Google. Jednak Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, która prowadzi również portal niemieckojęzyczny www.google.de, wzbraniała się.
Google kwestionował swoją odpowiedzialność, wskazując w pierwszej kolejności już na niewłaściwość Sądu niemieckiego i podając Sąd w Kalifornii jako właściwy według miejsca siedziby strony pozwanej. Merytorycznie Google wskazał, że program wyszukiwania jest neutralny i objęty tajemnicą. Które strony wyświetlają się użytkownikom i jakiej one są treści- z tym wyszukiwarka nie chce mieć nic wspólnego. Jeśli ktoś czuje się z powodu obcych treści na stronach internetowych urażony, może skierować swoje roszczenia wobec autorów bądź administratorόw strony internetowej. Ta argumentacja w wirtualnym świecie trafia jednak na jedną przeszkodę: pozew musi zostać doręczony, co w anonimowości Internetu jest praktycznie niemożliwe.

Właściwość niemieckich sądów w dziedzinie naruszenia dóbr osobistych w Internecie

Sąd Okręgowy w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg) nie zgodził się z argumentami firmy Google. Międzynarodowa i miejscowa właściwość sądu w deliktach również w Internecie według § 32 Zivilprozessordnung (niemiecka ustawa o postępowaniu cywilnym), ustalana jest według miejsca wystąpienia skutku deliktu, które dla naruszenia dóbr osobistych ustala się według miejsca stałego pobytu poszkodowanego. Wniosek: Kto w internecie jest oczerniany, może się sądzić u siebie w domu.

Roszczenie o usunięcie

Sąd Okręgowy w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg) nałożył na Google sekundarny obowiązek sprawdzenia i w związku z tym przyznał powódce roszczenie z §§ 1004, 823 Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny), zobowiązując Google do usunięcia linku, naruszającego dobra osobiste powódki, na stałe z wyników wyszukiwania Google.

Ogólne zasady prawne przy naruszeniu dóbr osobistych w internecie

Podstawowe zasady prawne realnego świata zasadniczo mogą zostać przeniesione na stany faktyczne w internecie. Jednakże administratorzy forów czy administratorzy wyszukiwarek jak Google nie są do tego zobowiązani aby ciągle sprawdzać swoje strony pod względem bezprawnych treści. Taki obowiązek byłby dla administratorów niewykonalny. Dlatego każdy poszkodowany powinien w pierwszej linii we własnym zakresie zająć się swoimi prawami. Tutaj zaleca się regularne sprawdzanie w wyszukiwarkach treści na temat swojej osoby. Jeśli poszkodowany znajdzie treści naruszające jego dobra osobiste winien zgłosić je do administratorów for internetowych bądź wyszukiwarek. Ponieważ dopiero kiedy treści w internecie są kwestionowane przez poszkodowanego, administrator strony internetowej jest zobowiązany do usunięcia komentarzy ze strony internetowej. Jeśli administrator strony internetowej nie usunie bezprawnej treści na upomnienie poszkodowanego może zostać upomniany, a w razie braku reakcji, poszkodowany może skierować sprawę do Sądu w przyśpieszonym postępowaniu tymczasowym.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Heidelbergu (Landgericht Heidelberg)

Google Inc. zobowiązany jest do usunięcia odnośnika do artykułu na podstawie § 1004 Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny). Wyświetlenia i lista wyników wyszukiwania które odnoszą się do informacji i linków w określonej kolejności jest prowadzona i sterowana przez pozwaną. Wyszukiwarka została przez pozwaną skonstruowana i w taki sposób programowana aby podczas wpisów konkretnych pojęć do wyszukiwarki otrzymać określone wyniki wyszukiwania według określonych kryteriów i określonej kolejności.

Podsumowanie Dr. Schulte & Partner

Wyrok jest znaczący w dziedzinie obrony dόbr osobistych w Internecie. Każdy, kto czuje się w swoich prawach osobistych urażony, może zlożyć pozew przeciwko administratorom danej wyszukiwarki w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, uzzyskując usuniącie odnośnika na obrażającą stronę ne stałe oraz uzyskując zobowiązanie administratora wyszukiwarki do przypilnowania aby dany odnośnik nie pojawił się znόw w wynikach wyszukiwania.


Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Patrycja Mika


Rechtsanwältin (adwokat według prawa niemieckiego) Patrycja Mika
Autor odpowiada za treść publikacji.

piątek, 13 marca 2015

Postępowanie upadłościowe Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG – wierzyciele zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności

Z dniem 21 stycznia 2015 Sąd Rejonowy w Charlottenburgu w Berlinie (Amtsgericht Charlottenburg) postanowił o otwarciu postępowania upadłościowego dla majątku spółki Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG. Sąd Rejonowy w Berlinie wyznaczył na syndyka postępowania upadłościowego adwokata doktora Dirka Witkowskiego z siedzibą w Berlinie. Syndyk zgłosił się do wierzycieli spółki wzywając ich do zgłoszenia swojej wierzytelności względem spółki do tabeli wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, w terminie do dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Obietnice spόłki Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG

Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG należy do grupy spółki Anderson Holding AG i działała również w Polsce za pośrednictwem spółki Anderson Holding Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj sprzedażą produktόw zajmowali się Jacek Zwardoń i Aldona Przybyłek, jak relacjonują nasi klienci. Przedmiotem umowy między inwestorami, a spółką Anderson Erste Deutsche Grundwert GmbH & Co.KG była subskrypcja udziałów w spółce, która według umowy oraz świadectwa subskrypcji została odpowiednio zabezpieczona za pomocą surowców, tak jak proszku miedzianego (izotop miedzi Cu63/65) złożonego w magazynie surowców IGAS GmbH w Goslar w Dolnej Saksonii w Niemczech. Spółka obiecywała zyski w wysokości 50% kwoty subskrypcji po trzech latach trwania umowy. Cała suma spłaty miała być zabezpieczona całkowitą wartością zdeponowanego materiału. Jednak wkrótce klienci spółki, po umownym czasie subskrypcji, nie doczekali się obiecanej wypłaty inwestycji.

Brak obiecanych zabezpieczeń inwestycji

Po pierwszych zgłoszeniach klientów spółki do tutejszej kancelarii, kancelaria zgłosiła się do spółki rzekomo magazynującej surówce IGAS GmbH w Goslar. W swojej odpowiedzi spółka IGAS GmbH wypierała się jakiekolwiek współpracy ze spółką Anderson. Właściwe prokuratury wszczęły odpowiednio postępowania przeciwko spółkom. W Polsce postępowanie przeciwko Anderson Holding Polska spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Również tutejsza kancelaria wysłała odpowiednie zgłoszenia. W niniejszym przypadku w grę wchodzi kilka przepisów karnych, między innymi z artykułu 171 Prawo Bankowe, w związku z brakiem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych, w celu obciążania ich ryzykiem. Dodatkowo kancelaria podejrzewa popełnienie przestępstw z artykułu 286 paragrafu 1 Kodeksu Karnego (oszyustwo), jak i artykułu 311 Kodeksu Karnego, w ktόrym karane jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub przemilcza informacji o stanie majątkowym oferenta, mających istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych, podwyższenia albo obniżenia wkładu.

Postępowanie upadłościowe w Niemczech

Według § 16 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung), otwarcie postępowania upadłościowego wymaga powodu otwarcia. Kolejno w §§ 17, 18 i 19 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung) powodami są niewypłacalność, grożąca niewypłacalność bądź nadmierne zadłużenie. Zgodnie z § 38 ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung) syndyk wzywa wierzycieli do pisemnego zgłoszenia wierzytelności wyznaczając termin. Zgłoszenia należy wysłać do syndyka, nie do sądu upadłościowego. Po zgłoszeniu wierzytelności przez wierzycieli i upływie odpowiedniego terminu sąd wyznacza termin na sprawdzenie wierzytelności. Tutaj syndyk sprawdza zasadność danych i zgłoszonych wierzytelności. Zadaniem syndyka w postępowaniu upadłościowym jest zestawienie długu dłużnika oraz jego majątku, a w następnej kolejności odpowiedniego podzielenia pozostałego majątku w odpowiednich proporcjach między wierzycieli.
Adwokat Patrycja Mika: „Niestety doświadczenie pokazuje, że pozostały majątek w postępowaniu upadłościowym nie wystarcza na pełne zaspokojenie wierzycieli. Zasadniczo w postępowaniu upadłościowym wierzyciele uzyskują zaledwie kilka procent zwrotu swojej należności.” Kancelaria aktualnie sprawdza możliwości wszczęcia postępowań przeciwko podmiotom stojącym za spółkami Anderson. „Nie chcielibyśmy, aby nasi klienci, inwestorzy spółek Anderson, pozostali bez swoich oszczędności” dodaje adwokat Patrycja Mika.


Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Malteserstrasse 170/172
12277 Berlin
Telefon: (030) 71520670
Telefax: (030) 71520678
e-Mail: dr.schulte@dr-schulte.de

Patrycja Mika

Autor: Adwokat Patrycja Mika 
Autor odpowiada za treść publikacji.